. 2020; 26(2): 92-97

Ailevi Akdeniz Ateşi olan hastalarda serum melatonin düzeyleri

Ayhan Kul1, Nurinnisa Ozturk2, Köksal SARIHAN1, Fatih Baygutalp1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Giriş
Melatonin’in (MLT) birçok kronik inflamatuar hastalığın immünopatogenezinde ve etiyolojisinde rol oynayabileceği bildirildiğinden dolayı, çalışmamızda Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) olan hastaların serum MLT seviyelerinin belirlenerek hastalık şiddeti ile arasında olası bir ilişki olup olmadığını incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem
Çalışmaya AAA hastalığı tanısı konulan ve en az 1 aydır atak geçirmeyen 30 hasta ile yaş ve cinsiyetleri benzer olan 30 sağlıklı kontrol dâhil edildi. Katılımcıların demografik verileri, laboratuar ve klinik özellikleri kaydedilerek, serum MLT seviyeleri belirlendi. Ayrıca serum MLT seviyesi ile hastalık şiddeti arasındaki ilişki değerlendirildi.
Bulgular
Çalışmada 14 erkek ve 16 kadın olmak üzere toplam 30 hasta (ortalama yaş; 36,4± 12,2 yıl; yaş aralığı; 19-68 yıl) ile yaş ve cinsiyetleri benzer olan 12 erkek ve 18 kadın toplam 30 sağlıklı kontrol (ortalama yaş; 38,4±12,5 yıl; yaş aralığı; 19-65 yıl) bulunmaktaydı. Gruplar arasında serum MLT seviyeleri açısından anlamlı fark olduğu belirlendi (p<0.05). FMF hastalarının cinsiyet, yaş ve VKİ gibi demografik verileri, ESR, CRP ve fibrinojen değerleri ve hastalık şiddet skoru ile serum MLT seviyesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. FMF hastalarında artrit varlığına göre; akut artrit hikayesi olanlar (n=7 kişi) ile artriti olmayanlar (n=23 kişi) arasında serum MLT düzeyleri açısından istatistiki olarak anlamlı fark bulundu (p=0,019).
Sonuç
Bulgularımız MLT’in AAA'in immünopatogenezinde ve AAA’e bağlı artrit hikayesi olanlarda olası bir rol oynadığına dair kanıt sunmaktadır. Ancak MLT'in immün düzenleyici rolü çok karmaşık ve mekanizmaları henüz tam olarak anlaşılamadığından dolayı bulgularımızın gelecekte daha kapsamlı araştırmalarla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, melatonin, artrit, ilişki


Serum melatonin levels in patients with Family Mediterranean Fever

Ayhan Kul1, Nurinnisa Ozturk2, Köksal SARIHAN1, Fatih Baygutalp1
1Ataturk University, Faculty Of Medicine, Physical Medicine And Rehabilitation, Erzurum, Turkey
2Department Of Medical Biochemistry, Medical Faculty Of Atatürk University, Erzurum, Turkey

Introduction
Since melatonin (MLT) has been reported to play a role in the immunopathogenesis and etiology of many chronic inflammatory diseases, we aimed to investigate the possible relationship between disease severity and serum MLT levels in patients with Familial Mediterranean Fever (FMF).
Materials and Methods
The study included 30 patients diagnosed with FMF and had no episodes for at least 1 month and 30 healthy controls with similar age and sex. Demographic data, laboratory and clinical characteristics of the participants were recorded and serum MLT levels were determined. In addition, the relationship between serum MLT level and disease severity was evaluated.
Results
A total of 30 patients (mean age 36.4 ± 12.2 years; range 19 to 68 years), 14 men and 16 women, and 30 healthy controls (mean age 38.4 ± 12.5 years; range 19 to 65 years) were included in the study. There was a significant difference between the groups in terms of serum MLT levels (p <0.05). There was no significant relationship between serum MLT levels and demographic data such as gender, age and BMI, ESR, CRP, fibrinogen levels, and disease severity score of FMF patients. There was a statistically significant difference in serum MLT levels between patients with a history of acute arthritis (n = 7) and those without arthritis (n = 23) (p = 0.019).
Conclusion
Our findings suggest that MLT plays a possible role in the immunopathogenesis of FMF and those with a history of FMF-related arthritis. However, since the immune regulatory role of MLT is very complex and the mechanisms are not yet fully understood, we think that our findings should be supported by more comprehensive research in the future.

Keywords: Familial Mediterranean Fever, melatonin, arthritis, relationship


Ayhan Kul, Nurinnisa Ozturk, Köksal SARIHAN, Fatih Baygutalp. Serum melatonin levels in patients with Family Mediterranean Fever. . 2020; 26(2): 92-97

Sorumlu Yazar: Ayhan Kul, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar