. 0; 0: 0-0

Reproduktif Faktörlerin Kemik Mineral Dansitometresi Üzerine Etkileri

Halim Yılmaz1, Gülten Erkin1, Halime Almula Demir Polat2, Sami Küçükşen3, Ali Sallı3, Hatice Uğurlu3
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp And Rehabilitasyon Kliniği, Konya, Turkiye
2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, Afyon, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, Konya, Turkiye

Amaç: Postmenopozal kadınlarda reprodüktif faktörlerin kemik mineral yoğunluğu(BMD) üzerine etkilerini tespit etmek amaçlandı.
Yöntem-Gereçler: Çalışmaya lomber vertebra(L1-4)(LS) ve femur boyun(FN) düzeyinde BMD(gr/cm2) ölçümleri yapılmış olan 1196 postmenopazal kadın dahil edildi. Hastaların demografik, reprodüktif özellikleri ve vücut kütle indeksi (BMI)(kg/m²) belirlendi. BMD ile ilişkili faktörleri belirlemede çoklu regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Hastalarda ortalama yaş 59.97±8.56, ağırlık 73.49±13,06 kg, VKİ 29.25±5.22 kg/m², adet yaşı 14.00±1.64, doğum sayısı 4.22±2.09, toplam emzirme süresi 60.77±38.80 ay, günlük emzirme sayısı 8.23±3.91, menapoz yaşı 47.12±4.22, menopoz süresi 12.80±9.10 yıl, LS BMD 0.993±0.171 gr/cm2, FN BMD 0.844±0.14 gr/cm2 idi. Hastalarda LS BMD ve FN BMD değerleri ile yaş, menopoz süresi, toplam emzirme süresi, günlük emzirme sayısı arasında negatif korelasyon saptandı. LS ve FN BMD değerleri ile, ağırlık ve BMI skorları arasında pozitif korelasyon saptandı Yine LS ve FN BMD değerleri ile adet yaşı ve doğum sayısı arasında negatif korelasyon saptandı. Lineer basamak regresyon analizlerinde, ağırlık(p<0.001), günlük emzirme sayısı(p<0.001), menapoz sonrası geçen süre(p<0.001), toplam emzirme süresi(p<0.012), ilk adet yaşı(p<0.007) LS BMD için, ağırlık(p<0.001), menapoz sonrası geçen süre(p<0.001) ve günlük emzirme sayısı(p<0.001) FN BMD için en önemli belirleyiciler olarak bulundu.
Sonuç: Postmenopozal dönemdeki kadınlarda LS ve FN BMD,reprodüktif faktörler ile ilişkili gözükmektedir. Bu nedenle postmenopozal kadınlarda osteoporoz risk faktörleri değerlendirirken reproduktif faktörlerde dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: menopoz, kemik mineral yoğunluğu, reprodüktif faktörler, osteoporoz.


Effects of Reproductive Factors on Bone Mineral Densitometry

Halim Yılmaz1, Gülten Erkin1, Halime Almula Demir Polat2, Sami Küçükşen3, Ali Sallı3, Hatice Uğurlu3
1The Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Konya Education And Research Hospital, Konya, Turkey.
2The Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Afyonkarahisar State Hospital, Afyon, Turkey.
3The Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Meram Medical School Of Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey.

Objective: To determine the effects of reproductive factors on bone mineral density (BMD) in postmenopausal women.
Materials-Methods: A total of 1196 postmenopausal women with BMD (gr/cm2) measurements at lumbar vertebra (LS) and femur neck (FN) were enrolled. Demographic, reproductive characteristics and Body Mass Index (BMI) of patients were defined. In order to define BMD related factors, multiple regression analysis was employed.
Results: Main results were as follows: mean age= 59.97±8.56 yrs; weight= 73.49±13.06 kg; BMI= 29.25±5.22kg/m², age of menarche= 14.00±1.64 yrs; number of deliveries 4.22±2.09; total breastfeeding duration= 60.77±38.80 months; number of breastfeeding per day= 8.23±3.91; menopausal age= 47.12±4.22 yrs; duration of menopause= 12.80±9.10 yrs; LS BMD= 0.993±0.171 gr/cm2; FN BMD 0.844±0.14 gr/cm2. There were negative correlations between LS BMD and FN BMD values and age, menopause duration, total breastfeeding duration, and number of breastfeeding per day. There were positive correlations between LS and FN BMD values, and weight and BMI scores. Additionally, there were negative correlations between LS and FN BMD values, and age of menarche and number of deliveries. In linear stage regression analysis, weight, number of breastfeeding per day, postmenopausal duration, duration of total breastfeeding and age of menarche were defined as the most significant predictors for LS BMD, whereas weight, postmenopausal duration and number of breastfeeding per day were defined as the most significant predictors for FN BMD.
Conclusion: LS and FN BMD in postmenopausal women are related to reproductive factors, so reproductive factors should also be considered in the evaluation of risk factors in postmenopausal women.

Keywords: menopause, bone mineral density, reproductive factors, osteoporosis.


Halim Yılmaz, Gülten Erkin, Halime Almula Demir Polat, Sami Küçükşen, Ali Sallı, Hatice Uğurlu. Effects of Reproductive Factors on Bone Mineral Densitometry. . 0; 0: 0-0

Sorumlu Yazar: Halim Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar