. 2013; 23(4): 192-196

Brid İleusda Cerrahi Tedavi Yeterli Mi?

Bayram Çolak, Murat Çakır, Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Ali Bal, Halil İbrahim Taşçı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: İnce barsak obstruksiyonlarında en sık neden post operatif adezyonlardır. Çalışmamızda, brid ileus tanısıyla takip edilen hastaları incelemeyi ve cerrahi tedavi sonucu oluşan komplikasyonları değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2007-2012 yılları arasında kliniğimizde ileus tanısı ile takip edilen 630 hasta içerisinden bride bağlı ileus olguları; yaş, cinsiyet, operasyon nedenleri, insizyon hattı, cerrahi sonrası ileus gelişme süresi, takip süresi, uygulanan tedavi yöntemleri, cerrahi komplikasyonlar, laboratuvar sonuçları ve muayene bulgularına göre retrospektif olarak değerlendirdik.
BULGULAR: İleus olarak değerlendirilen 630 hastanın 322’si bride bağlı ileus idi. Hastaların %58,6’sı erkek, %41,3’ü kadın ve yaş ortalaması 58,9 (18-94) idi. Olguların 244’üne medikal tedavi, 78’ine cerrahi tedavi uygulandı. Bridektomi yapılan 46 hasta mükerrer yattı. Hastaların 63’üne bridektomi, 14’üne kolostomi açılması, 1’ine ileostomi açılması ameliyatı yapıldı. 27 hastada ince barsak perforasyonu, 2 hastada kolon perforasyonu, 1 hastada ureter yaralanması meydana geldi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleus hastaları için uygulanan cerrahi girişim kesin çözüm olmamakta ve morbidite riskini arttırmaktadır. Cerrahi tedavi uygulanacak ileus olguları belirlenirken mümkün olduğunca seçici davranılmalı ve operasyon süresince komplikasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İleus, Komplikasyon, Postoperatif ileus, Abdominal cerrahi


Is The Surgical Treatment Is Enough In Bride Ileus Cases?

Bayram Çolak, Murat Çakır, Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Ali Bal, Halil İbrahim Taşçı
Department Of General Surgery, Necmettin Erbakan University Meram Faculty Of Medicine, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Post-operative adhesions are the most common cause of small bowel obstructions. In our study, we aimed to research the patients with a diagnosis of adhesive bowel obstruction and to evaluate complications as a result of the surgical treatment.
METHODS: Between 2007-2012, in our clinic; from 630 patients which followed with a diagnosis of ileus, the patients with a bride ileus were evaluated retrospectively according to the age, gender, causes of the operation, the incision line, the ileus development time after surgery, follow-up period, treatment modalities, surgical complications, laboratory results and physical examination findings.
RESULTS: From 630 patients which evaluated 322 patient had ileus due to bride. The patients were 58.6% male and 41.3% were women and mean age was 58.9 (18-94), respectively. 244 cases had a medical treatment, while 78 were treated surgically. 46 patients whose treated as Bridektomi admitted to the hospital and received medical treatment again. One patient had bridektomi twice. Bridektomi was done for 63 patients, colostomy was done for 14 patients and ileostomy opening was performed to 1. Small bowel perforation was occured in 27 patients, 2 had colonic perforation and ureteric injury occurred in 1 patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Surgical intervention was not an exact solution for patients with ileus and increases the risk of the morbidity. Surgical treatment should be applied selectively as possible and care should be taken for complications during the operation.

Keywords: Ileus, Complications, Postoperative ileus, Abdominal surgery


Bayram Çolak, Murat Çakır, Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Ali Bal, Halil İbrahim Taşçı. Is The Surgical Treatment Is Enough In Bride Ileus Cases?. . 2013; 23(4): 192-196

Sorumlu Yazar: Bayram Çolak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar