. 2005; 16(2): 76-81

İntrakaviter Brakiterapide A Noktası Kullanımı, Yüksek Biyolojik Efektif Doz Değeri Ve Rektal Komplikasyon İle İlişkisi

Sevgi Özden, Alpaslan Mayadağlı, Zerrin Özgen, Hazan Bayraktar, Berrin Yılmaz, Nural Öztürk, Makbule Eren
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

AMAÇ: İntrakaviter brakiterapi serviks kanseri tedavisinin standart bir parçasıdır. Ancak uygulama şekli, fraksiyon sayısı ve dozları konusunda henüz bir fikir birliği bulunmamaktadır. Literatürde geleneksel olarak A noktasında verilen dozlar bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı A noktalarındaki geometriye bağlı değişiklikleri ve bu noktanın doz belirlemedeki uygunluğunu ve yeterliliğini araştırmaktır. Ayrıca kliniğimizdeki uygulama yöntemine göre rektum komplikasyon oranlarını belirlemektir. Haziran 1998-Haziran 2002 tarihleri arasında kliniğimizde yüksek biyolojik efektif doz’la (BED) (>110 Gy) tedavi edilen ve 12 aydan daha uzun süre izlenen 59 hasta retrospektif olarak incelendi. Sağ ve sol A noktalarının doz farklarının ortalaması 2.93 Gy (SD 5.93), medianı 149 cGy (4-4485 cGy) olarak bulundu. Hastaların sağ ve sol A noktaları arasındaki farkların değişim katsayıları ortalaması ve medianı sırasıyla %13.2 (SD 2.3) ve 8.5 Gy (0.2-110) olarak hesaplandı. Fraksiyonlar arası süre ortalama 8.6 gün (SD 5), fraksiyon dozlarının ortalaması 601.8 cGy (SD 143 cGy), medianı 625 cGy (230-1125) idi. Seçilen referans izodozuna göre intrakaviter rektum dozu 1620 cGy (SD 584.9), median 1586 cGy (479-3286) olarak hesaplandı. Rektal komplikasyon gelişen 10 hastada (%16.9) ortalama total BED değeri ve intrakaviter rektum dozu sırasıyla 144.5 Gy (SD 11), 1838 cGy (SD 506) idi. Komplikasyonsuz hastalarla arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. A noktası doz seçiminde yol gösterici olmakla beraber yeterli değildir. Rektum dozlarının göz önüne alınmasının komplikasyon riskini azaltacağı düşünülebilir. Hastalarımızın BED değerleri düşük olmamasına rağmen komplikasyon oranı yüksek değildir. Bu durumun nedenlerinden biri kişilerin radyasyona farklı duyarlılıkları olabilir.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Serviks kanseri, brakiterapi; komplikasyon.


Use Of Poınt A In Intracavıtary Brachytherapy, Hıgh Bıologıc Effectıve Dose Value And It’s Relatıonshıp Wıth Rectal Complıcatıons

Sevgi Özden, Alpaslan Mayadağlı, Zerrin Özgen, Hazan Bayraktar, Berrin Yılmaz, Nural Öztürk, Makbule Eren
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

OBJECTIVE: Although intracavitary brachytherapy is a part of cervical cancer management there is no international consensus about the standards of this treatment modality, administration routes, number of fractions and doses. In the literature, doses stated at point A are indicated traditionally. We aimed to demonstrate the difference between anatomical localizations of A points on the both right and left pelvic sides. We also aimed to find out the rectal complications in cases that had total biologic effective dose (BED) higher than 110 Gy. 59 cases treated in our clinic between July 1998 and 2002 with total BED value over 110 Gy and at least 12 month follow-up period were analyzed retrospectively. Mean of the variation coefficient between right and left A points was 13.2% (SD 17.6), median was 8.5 (0.2-110); the mean and median of the dose differences of the right and left A points of the patients were found to be 2.93 Gy (SD 5.93) and 149 cGy (4-4485 cGy), respectively. Mean of interval time between fractions was 8.6 days (SD 5). Mean and median of fraction doses were 601.8 cGy (SD 143 cGy) and 625 cGy (230-1125), respectively. Mean and median of rectal intracavitary doses according to selected reference isodoses were calculated as 1620 cGy (SD 584.9) and 1586 cGy (479-3286), respectively. Means of total BED values and intracavitary rectal doses in 10 cases (16.9%) whom developed rectal complications were 144.5 Gy (SD 11) and 1838 cGy (SD 506), respectively. Using point A alone is insufficient and inappropriate because it may lead overdose exposure to critical organs. Total dose at rectum should be considered during treatment planning as it is in our clinical approach. Rectal complications do not always correlate with the BED values; different individual radiosensitivity may be the one of the reason regarding these complications.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Key Words: Cervical cancer, brachytherapy; complications.


Sevgi Özden, Alpaslan Mayadağlı, Zerrin Özgen, Hazan Bayraktar, Berrin Yılmaz, Nural Öztürk, Makbule Eren. Use Of Poınt A In Intracavıtary Brachytherapy, Hıgh Bıologıc Effectıve Dose Value And It’s Relatıonshıp Wıth Rectal Complıcatıons. . 2005; 16(2): 76-81

Sorumlu Yazar: Sevgi Özden


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar