. 2005; 16(1): 17-19

Aşırı Aktif Mesane Sendromlu Hastalarda Alınan Öykünün İşeme Günlüğü İle Karşılaştırılması

Önder Cangüven, Cemal Göktaş, Göksel Ayköse, Selami Albayrak
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği

AMAÇ: Aşırı aktif mesane sendromunun tanısı hastanın semptomlarına göre konulmaktadır. Bu çalışmanın amacı ilk muayenede hastanın belirttiği noktüri, idrar sıklığı ve miktarının işeme günlüğü ile elde edilen verilerle karşılaştırılmasıdır. Alt üriner sistem yakınmalı 20 hasta (12 erkek, 8 kadın; ort. yaş 50; dağılım 26-75) öykü, işeme günlüğü, 24 saatlik idrar miktarı, idrar analizi, üriner ultrasonografi ve miksiyon sonrası rezidü idrar ölçümü ile değerlendirildi. Hastalardan işeme sıklığı öyküsü alındı. Ardından idrar miktarını ve sıklığını yazabilecekleri üç günlük işeme günlüğü formu ile ölçekli (10 ml hassasiyetinde) işeme kabı verildi. Hastaların öykülerindeki gece ve gündüz işeme sıklığı ile işeme günlüğü verileri karşılaştırıldı. Yirmi hastanın 14’ünde öykü ile işeme günlüğü verileri örtüşüyordu. Öyküdeki idrar sıklığı ile işeme günlüğünden elde edilen veriler arasında zayıf bir korelasyon saptandı (r=0.290). İlk muayenede ifade edilen ile işeme günlüğünden elde edilen verilerin uyumlu olması nedeniyle bu grup hastalarda işeme günlüğü kullanımının tanı ve tedavinin yönlendirilmesinde zaman ve iş kaybına neden olacağı düşünüldü.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Mesane hastalıkları/komplikasyonlar/tanı/tedavi, işeme bozuklukları/tanı/etyoloji/tedavi; üriner inkontinans.


Comparıson Of Hıstory Of The Patıents Havıng Overactıve Bladder Syndrome Wıth The Voıdıng Dıary

Önder Cangüven, Cemal Göktaş, Göksel Ayköse, Selami Albayrak
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği

OBJECTIVE: The diagnosis of overactive bladder syndrome is established in accordance with the patient’s symptoms. The purpose of this study is to compare the nocturia, frequency of urination and the amount of urine with the data obtained from the patient’s voiding diary. Twenty patients having complaints related with the lower urinary tract were evaluated in accordance with their history, voiding diary, amount of 24 hour urine, urine analysis and the measurement of residual urine after the urinary ultrasonography and micturition. Urination frequency histories were received from the patients. Afterwards, the patients were given a voiding diary in which they could record their urination frequency and the amount of urine for three days and a urine pot with scale (10 ml accuracy). Their story of day and night urination frequency was compared with the data obtained from the voiding diaries. In 14 of the 20 patients (12 males, 8 females; mean age 50 years; range 26 to 75 years), the histories and data obtained from the voiding diary were overlapping. A poor correlation was found between the urinary frequency history and the data obtained from the voiding diary (r=0.290). As the initially stated data and the data obtained from the voiding diary comply with each other, it was decided that the use of voiding diary as guidance in diagnosis and treatment in this group of patients would be a waste of time and effort.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Bladder diseases/complications/diagnosis/therapy, urination disorders/diagnosis/etiology/therapy; urinary incontinence.


Önder Cangüven, Cemal Göktaş, Göksel Ayköse, Selami Albayrak. Comparıson Of Hıstory Of The Patıents Havıng Overactıve Bladder Syndrome Wıth The Voıdıng Dıary. . 2005; 16(1): 17-19

Sorumlu Yazar: Önder Cangüven


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar