. 2014; 4(1): 19-22 | DOI: 10.5505/kjms.2014.31549  

Endemik Bölgelerde Bruselloz Tanısında Serolojik Testlerin Kombinasyonu

Mehmet Balcı1, Çiğdem Kader1, Neziha Yılmaz1, Mehmet Uyar2, Yalçın Erdoğan3
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat
2Halk Sağlığı Müdürlüğü, Konya
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ
Bu çalışmada RBPT ve/veya STAT testleri negatif olan klinik ve epidemiyolojik olarak bruselloz ile uyumlu hastalarda RBPT, STAT ve ELISA kombinasyonunun tanıdaki etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM
Klinik ve epidemiyolojik olarak brusellozla uyumlu 66 olgunun serum örneği RBPT, STAT ve ELISA ile test edildi. RBT pozitif ve negatif kişilerde STAT ve/veya ELISA test sonuçları seropozitiflik yönünden karşılaştırıldı. Veriler SPSS 16.0 bilgisayar programına girildi. Sonuçların istatistiksel analizi için Fischer Exact testi yapıldı. P< 0.05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi.
BULGULAR
Brusella antikorları yönünden RBPT ile test edilen serumların %45.5i seropozitif, %54.5’ü seronegatif olarak bulundu. İki farklı testin (STAT ve/veya ELISA) pozitifliği birlikte değerlendirildiğinde seropozitiflik oranı RBPT pozitif grupta %73 iken RBPT negatif grupta ise %25 olarak saptandı. Testlerin kombinasyonu her iki grupta da seropozitiflik oranını anlamlı olarak artırdı (p<0.05).
SONUÇ
RBPT, STAT ve ELISA kombinasyonunun özellikle bruselloz ön tanısı ve RBPT ve / veya STAT için negatif testleri olan hastalarda daha fazla test pozitifliğini sağlıyor gibi gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, tanısal testler, rutin, serolojik testler


Combination of The Serological Tests For The Diagnosis of Brucellosis in Endemic Areas

Mehmet Balcı1, Çiğdem Kader1, Neziha Yılmaz1, Mehmet Uyar2, Yalçın Erdoğan3
1Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiyology, Bozok University School Of Medicine, Yozgat, Turkey
2Provincial Health Directorate, Konya, Turkey
3Department Of Family Medicine, İstanbul Bilim University School Of Medicine, Istanbul, Turkey

AIM
The aim of the study is to analyze the efficiency of combination of RBPT, STAT and ELISA tests in brucellosis patients where the diagnosis is dependent on the compatible clinical and epidemiological findings with negative RBPT and/or STAT test results.
METHODS
The serums of 66 patients having clinical and epidemiological findings compatible with brucellosis were analyzed using the combination of RBPT, STAT and ELISA tests. Serum samples positive or negative for brucellosis using the RBPT were analyzed for seropositivity using the STAT or ELISA tests in combination. The results were statistically analyzed with the SPSS 16.0 computer program using the Fisher Exact test. The significance level was defined as p< 0.05.
RESULTS: Serum samples tested for brucellosis using the RBPT were found to be seropositive in 45.5% and seronegative in 54.5%. The seropositive group had 73% seropositivity with the combination of STAT and ELISA. The seronegative group also had 25% seropositivity with the combination of STAT and ELISA. Both groups’ seropositivity rate significantly increase with the combination of the tests (p<0.05).
CONCLUSİON
It seems that the combination of RBPT, STAT and ELISA tests increases the rate of seropositivity in patients with negative RBPT and /or STAT tests, particularly with a pre-diagnosis of brucellosis.

Keywords: Brucellosis, diagnostic tests, routine, serological tests


Mehmet Balcı, Çiğdem Kader, Neziha Yılmaz, Mehmet Uyar, Yalçın Erdoğan. Combination of The Serological Tests For The Diagnosis of Brucellosis in Endemic Areas. . 2014; 4(1): 19-22

Sorumlu Yazar: Mehmet Balcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar