. 2005; 19(2): 84-87

Çocuk cerrahisi servisinde yatan çocuk ve ergenlerde psikiyatrik değerlendirme

Osman Abalı1, Hüseyin Kılınçaslan2, Feryal Gün2, Ayşe Kılınçaslan1, Tansu Salman2, Alaaddin Çelik2, Arzu Aydoğdu1, Ümran Dilara Tüzün1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuk ve ergenlerde cerrahi müdahale sonrası bazı psikiyatrik problemler oluşabilmektedir. Bu problemler yatan hastanın tedaviye uyumunu ve hastalığın prognozunu olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bu çalışmada çocuk cerrahisi servisinde, cerrahi müdahale sonrası yatan hastaların genel davranışsal durumları ve psikiyatrik semptomları değerlendirilmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Yatan Hasta Servisi’ndeki çocuk ve ergenler değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmaya 101 (63 erkek, 38 kız) çocuk ve ergen alınmıştır. Çocuklar ve aileleri sosyodemografik veri formu ve CBCL (Child Behavior Check List) ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çocuk cerrahisi ünitesinde operasyon geçiren çocuk ve ergenlerde, cerrahi operasyonlar baz› davranışsal ve psikiyatrik problemler oluşturabilir. Özellikle, bazı operasyonlar psikopatoloji açısından önemli olmaktadır. Bu nedenle, çocuk cerrahisi servislerinde konsültasyon liyezon psikiyatrisi çalışanlarının işbirliği gerekmektedir. Bu işbirliği yüksek psikopatoloji gösteren çocukların iyi prognozu ve tedaviye uyumu açısından önemlidir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen bulgulara göre yaş ortalaması 8.42±3.53 olarak bulundu. CBCL alt ölçek puanları açısından cinsiyetler arası fark bulunmadı (p>0.05). En yüksek puanlar akut apandisit ve korozif osefajit operasyonu geçiren çocuk ve gençlerde tespit edildi. Bütün çocukların agresyon, içe yönelim, dışa yönelim, dikkat problemleri, anksiyete ve depresyon, sosyal problemler, alt ölçek puanları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Çocuk cerrahisi, psikiyatri, konsültasyon, uyum


Psychiatric assessment in children and adolescents treated at the child surgery inpatient clinic

Osman Abalı1, Hüseyin Kılınçaslan2, Feryal Gün2, Ayşe Kılınçaslan1, Tansu Salman2, Alaaddin Çelik2, Arzu Aydoğdu1, Ümran Dilara Tüzün1
1Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Child and Ergen Psychiatry, Istanbul
2Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: Some psychiatric problems are seen after surgical operation in children and adolescents. Prognosis and adjustment of treatment can be negatively affected by these psychiatric problems. In this study, general psychiatric symptoms and behavioral conditions have been assessed in patients after the surgical operation in the child surgery inpatient clinic.
METHODS: All of subjects have been assessed at the department of child surgery of Istanbul medical faculty. 101 (63 male, 38 female) subjects were involved in this study. Subjects and parents have been evaluated by CBCL (Child Behavior Check List) and socio-demographic form.
RESULTS: Mean age was 8.42±3.53 years according to our results. There is not any significant statistical differentiation between male and female subjects according to their CBCL scores (p>0.05). The highest scores were obtained from the children and adolescent who were operated due to acute appendicitis and corosive injuries of the esophagus. The mean T scores on the behavior problems, internalizing, externalizing, withdrawn, aggression, anxious-depressed, attention problems, social problems, in the study group were significantly higher than the scores in the community group (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Surgical operations can cause some behavioral and psychiatric problems in the children and adolescents who are operated in the child surgery units. Especially, some surgical operations are more important for psychiatric problems. Therefore Child surgery inpatient clinics are often needed for cooperation with consultation liaison psychiatry workers. This cooperation is very important
for children and adolescents with psychiatric problems due to good prognosis and adjustment of the treatment.

Keywords: Child surgery, psychiatry, consultation, adjustment


Osman Abalı, Hüseyin Kılınçaslan, Feryal Gün, Ayşe Kılınçaslan, Tansu Salman, Alaaddin Çelik, Arzu Aydoğdu, Ümran Dilara Tüzün. Psychiatric assessment in children and adolescents treated at the child surgery inpatient clinic. . 2005; 19(2): 84-87

Sorumlu Yazar: Osman Abalı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (667 kere indirildi)