. 2008; 22(2): 58-61

Tek taraflı kasık fıtığı onarımı sırasında karşı taraf processus vaginalis açıklığının laparoskopik değerlendirilmesi

Erdal Karakaya, Ali Tekin, Oğuz Ateş, Gülce Hakgüder, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Kontralateral processus vajinalis (KPPV) açıklığı değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen yöntem Goldstein testidir. Son yıllarda KPPV tespiti için kullanılan yaygın yöntem laparoskopik değerlendirmedir. KPPV varlığının değerlendirilmesinde kullanılan Goldstein testi, laparoskopi ve processus vaginalis (PV) derinliği ölçümünün etkinliklerini incelemek amacıyla geriye dönük bir çalışma planlandı.
YÖNTEMLER: Nisan 2001-Nisan 2008 yılları arasında tek taraflı kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edilen 334 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. KPPV değerlendirmesi isteyen ebeveynlerin çocuklarında ipsilateral fıtık kesesi içine 3,5-6 mm’lik portlar içinden CO2 insufilasyonu sonrası kontralateral kasık kanalı palpe edilerek krepitasyon varlığı araştrıldı (Goldstein testi). Daha sonra 30° açılı 2,9-5 mm çaplı optikler yerleştirilerek, kontralateral iç halka açıklığı ve kontralateral kasık kanalı eksternal kompresyonu ile iç halkada hava kabarcığı oluşup oluşmadığı değerlendirildi. Şüpheli hastalarda derinlik ölçen prob ile PPV derinliği ölçüldü. İç halkanın bariz açık görülmesi ve derinliğinin 1,5 cm ve daha uzun ölçülmesi patent processus vaginalis (PPV) olarak kabul edildi.
BULGULAR: Goldstein testi 104 (% 31) hastada pozitif, 230 (% 69) hastada negatif saptanmıştır. Laparoskopide kontralateral kasık kanalı 268 (% 80) hastada kapalı, 38 (% 12) hastada bariz açık (geniş) olarak izlenirken 28 (% 8) hastada kanal iç ağzı prob ile manipüle edilemeden karar verilemedi. Bu 28 hastada PV derinliği prob ile ölçüldü ve 21 hastada 1,5 cm’den uzun bulundu. Laparoskopik gözlem ve derinlik ölçümü ile KPPV saptanan toplam 59 (% 18) hastada KPPV saptandı. Laparoskopi bulgularına göre kontralateral kasık kanalı eksplore edilen 59 hastanın hepsinde PPV bulunarak yüksek ligasyon yapıldı. Laparoskopi ile KPPV saptanmayan 268 hastadan 3’ü (% 1,3) Ocak 2009’a kadar metakron kontralateral fıtık (MKF) ile başvurdu.
SONUÇ: Laparoskopi KPPV varlığının saptanmasında güvenli ve etkinliği yüksek bir yöntemdir. Laparoskopinin KPPV’in değerlendirilmesinde tercih edilen yöntem olması gerektiğini düşünüyoruz. KPPV varlığı mutlaka MKF gelişeceği anlamına gelmemekle birlikte, saptanması ve onarımının, MKF gelişimini büyük oranda engellediği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Patent processus vaginalis, tek taraflı kasık fıtığı, laparoskopi, Goldstein testi


Laparoscopic evaluation of contralateral patent processus vaginalis during unilateral inguinal hernia repair

Erdal Karakaya, Ali Tekin, Oğuz Ateş, Gülce Hakgüder, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür
Dokuz Eylul Unv. Medical Faculty Pediatric Surgery Clinic, İzmir

OBJECTIVE: Goldstein test was the method developed for the evaluation of contralateral patent processus vaginalis (CPPV). In recent years, laparoscopic evaluation has become the common method. A retrospective study was performed to evaluate diagnostic efficiency of Goldstein test, laparoscopy and probing of processus vaginalis (PV).
METHODS: The hospital records of 334 patients, who had been operated on for unilateral inguinal hernia between April 2001 and April 2008, were evaluated retrospectively. To the patients whom their parents wanted CPPV evaluation, after insufflation of CO2 through 3,5-6 mm ports placed inside the ipsilateral hernia sac, the contralateral inguinal canal was palpated for crepitation (Goldstein test). Then with a 2,9-5 mm diameter 30° angle scope, the patency of the internal ring and bubble formation with external compression at the internal ring was evaluated. In inconclusive patients, PPV depth measured with a probe. A wide open internal ring and a PV deeper than 1.5 cm were considered as PPV.
RESULTS: Goldstein test was found positive in 104 (31 %) patients and negative in 230 (% 69) patients. With laparoscopy, contralateral internal ring was found closed in 268 (% 80) patients, wide open in 38 (12 %), while in 28 (8 %) patients probing of PV was needed. In these 28 patients, depth of the PV was measured with a probe and in 21 patients PV was found deeper than 1.5 cm or deeper. In 59 (18 %) patients who were considered as having a CPPV according to laparoscopic inspection and probing of PV, underwent contralateral groin exploration and in all patients PPV was found and high ligated. During the follow up of the 268 patients with negative laparoscopic findings (no PV present) until January 2009, 3 (1,3 %) patients developed metachronous contralateral hernia (MCH).
CONCLUSION: Laparoscopy is a reliable and efficient method for evaluating the presence of CPPV. We think that laparoscopy should be the preferred method for the evaluation of CPPV. Although presence of CPPV does not mean a MCH will develop, our opinion is that determining and ligating CPPV will mostly prevent development of MCH.

Keywords: Patent processus vaginalis, unilateral inguinal hernia, laparoscopy, Goldstein test


Erdal Karakaya, Ali Tekin, Oğuz Ateş, Gülce Hakgüder, Mustafa Olguner, Feza M. Akgür. Laparoscopic evaluation of contralateral patent processus vaginalis during unilateral inguinal hernia repair. . 2008; 22(2): 58-61

Sorumlu Yazar: Oğuz Ateş


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (1563 kere indirildi)