. Baskıdaki Makaleler: CAYB-64935

2012-2017 Yılları Arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi

Aylin Günay1, Ziyafet Uğurlu2, Aysun Ceylan1, Nebahat Ayten1
1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara
2Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda, 2012-2017 yılları arasında hastanemizin çocuk acil servisine başvuran zehirlenme vakalarının retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 01/01/2012-09/10/2017 tarihleri arasında çocuk acil servisine başvuran 1089 zehirlenme vakası retrospektif olarak taranmıştır. Vakalar yaş, cinsiyet ve zehirlenme türü açısından değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi çocuk acil servisine 01/01/2012-09/10/2017 tarihleri arasında zehirlenme (suicid ve kaza ile) nedeniyle 1089 çocuk başvurmuştur. Vakaların %51,2’sini erkek, %48,2’sini ise kız çocuklar oluşturmuştur. Başvurular zehirlenme türü açısından incelendiğinde; ilaç ile zehirlenme sonucu başvuruların(%44,5) ilk sırada yer aldığı belirlenmiştir. Yaş gruplarına göre incelendiğinde; 0-3 yaş grubundaki ilaç zehirlenmelerinin diğer yaş gruplarına göre daha fazla (%54,6) olduğu tespit edilmiştir. Tüm yaş gruplarında ilaç ile zehirlenmelerinin erkeklerde kızlara göre fazla olduğu belirlenmiştir. Zehirlenme türlerinden zehirli hayvan ısırma ve sokmalarının (%30,0) ikinci sırada yer aldığı ve sırasıyla bunu ev içi kimyasallara maruz kalma sonucu oluşan zehirlenmelerin (%15,8), zehirli gazlar ile zehirlenmelerin (%6,4) ve fazla alkol alımı sonucu oluşan zehirlenmelerin (%3,2) izlediği tespit edilmiştir
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen bulgular doğrultusunda çocuk acil servise başvuran zehirlenme vakalarının çocuk yaş grubunda gelişimsel dönem dikkate alındığında kaza sonucu olduğu, adölesan yaş grubunda ise sıklıkla suicid amacıyla olduğu bulunmuştur. Zehirlenme vakalarının yıllara göre değişiklik göstermesine rağmen genel bir artış olması dikkate alındığında acil serviste görev yapan sağlık çalışanlarının konu ile ilgili farkındalıklarının arttırılması, acil servise başvuran ailelere çocuklarının gelişimsel dönemleri dikkate alınarak zehirlenmelere karşı önlemler konusunda danışmanlık verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut zehirlenmeler, çocuk acil servis, retrospektif inceleme


A Retrospective Investigation of Poisoning Cases that Presented to the Children’s Emergency Department of Başkent University’s Ankara Hospital Between 2012 and 2017

Aylin Günay1, Ziyafet Uğurlu2, Aysun Ceylan1, Nebahat Ayten1
1Baskent University Ankara Hospital,Directorate of Nursing Services, Ankara
2Baskent University Faculty of Health Science, Nursing Department, Ankara

INTRODUCTION: Our study aims to retrospectively investigate the poisoning cases that presented to the children’s emergency department of our hospital between 2012 and 2017.
METHODS: The present study investigated through retrospective method 1089 poisoning cases that presented to the children’s emergency department between 01/01/2012-09/10/2017 on the basis of age, gender and type of intoxication.
RESULTS: Between 01/01/2012 and 09/10/2017 1089 children presented to the children’s emergency department of Baskent University’s Ankara Hospital due to poisoning (in connection with a suicide case and an accident). Of the children involved, 51.2% were boys and 48.2 % girls. The examination by poisoning type found that most of the cases (44.5%) had presented due to drug poisoning. The results by age group show that infants in the 0-3 age group were involved in a poisoning case due to drugs more (54.6%) than the children in other age groups, with boys involved in a case of drug poisoning more than girls in all age groups. In second place came those who presented due to poisoning resulting from animal bites (30.0%), followed by poisoning with chemicals used at home (%15,8), poisoning through poisonous gases (%6,4) and that due to excessive alcohol consumption (%3,2).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study found, by developmental stage, that while poisoning cases in infant and young child group were due to poisoning resulting from an accident, children in adolescence age were often involved in a suicide case. Given the overall increase in poisoning cases, though with a different trend by years, the study suggests that awareness-raising activities addressing this field should be considered for the healthcare professionals serving in emergency departments, and families presenting to emergency departments should be consulted on the measures to be taken in case of poisoning in consideration of their children’s developmental stage.

Keywords: Acute poisoning, children’s emergency department, retrospective investigation
Sorumlu Yazar: Aylin Günay, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar