. 2015; 24(3): 0-0

Toksik Nodüler Guatr Hastalarında Radyoaktif İyot Tedavisinin Etkinliği

Hatice Şakı, Arzu Cengiz, Yakup Yürekli
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı,aydın,türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu retrospektif çalışmada amaç, Radyoaktif İyot Tedavisi (RIT) alan Toksik Nodüler Guatr (TNG) hastalarında tedavi sonuçlarını değerlendirerek hasta yaşı, cinsiyet, nodül çapı, kullanılan I-131 dozu, altta yatan etyoloji ve antitiroid ilaç kullanımı gibi faktörlerin tedavi sonuçları üzerine etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: TNG tanısıyla RIT alan 233 hasta (64 ± 10 yaş) çalışmaya dahil edildi. Hastalara ait demografik (yaş ve cinsiyet) ve klinik veriler (tedavi öncesi ve sonrası tiroid fonksiyon testleri, tiroid sintigrafisi ve ultrasonografi sonuçları, I-131 dozu ve antitiroid ilaç kullanımı) değerlendirildi. Nodül çapı 2 cm’den küçük olan hastalara 555 MBq ve nodül çapı 2 cm’den büyük olanlara 740 MBq olacak şekilde sabit doz RIT verildi. Altıncı ayda hipotiroidi ve ötiroidi gelişen hastalar kür olarak kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmamızda RIT verildikten sonra altıncı ayda kür oranı % 93,9 idi ve hastaların 74’ ünde (%31,7) hipotiroidi, 145’ inde (%62,2) ötiroidi ve 14’ ünde (%6) hipertiroidi olduğu görüldü. Yaş ve cinsiyetin tedavi etkinliğini değiştirmediği görüldü. Altta yatan etyoloji ve antitiroid kullanımı ile tedavi etkinliği arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Nodül çapı 2 cm’den küçük olan hastalarda RIT’ nin daha başarılı olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TNG hastalarında 555 MBq ve 740 MBq I-131dozları ile yüksek kür oranları sağladık. Nodül çapı ve I-131 dozu tedavi etkinliği için önemli faktörler iken yaş, cinsiyet, altta yatan etyoloji ve antitiroid ilaç kullanımı RIT sonuçlarına etkili olmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hipertiroidi, nodüler guatr, iyot 131


Effectiveness of Radioiodine Treatment for Toxic Nodular Goiter

Hatice Şakı, Arzu Cengiz, Yakup Yürekli
Adnan Menderes University, Medical School, Department Of Nuclear Medicine, Aydın,turkey

INTRODUCTION: The aim of this retrospective study is to evaluate the treatment outcomes in patients with toxic nodular goiter (TNG) that received radioiodine treatment (RIT) and to determinate the influence of age, gender, nodule size, I-131 dose, underlying etiology and antithyroid drugs on the outcomes of RIT.
METHODS: Two hundred thirty three patients (mean 64 ± 10 years old) with TNG that received RIT were included in the study. Treatment success in relation with demografic data (age and gender) and clinical data (thyroid function tests before and after RIT, thyroid sonography and scintigraphy, I-131 dose, antithyroid drugs) was analysed. A fixed dose of 555 MBq was administered to patients with nodules smaller than 2 cm in diameter and a dose of 740 MBq administered to patients with nodules larger than 2 cm. Development of hypothyroidism or euthyroidism six months after RIT was considered succesfull cure of hyperthyroidism.
RESULTS: In our study after six months RIT, cure rate was %93,9 and hypothyroidism was observed in 74 (%31,7) patients, euthyroidism was achieved in 145 (%62,2) patients and 14 (%6) patients remained as hyperthyroidism. Age and gender didn’t affect treatment outcomes. No correlation was found between underlying etiology or antithyroid drugs and therapeutic effectiveness. The effectiveness of RIT was better in patients with nodules smaller than 2 cm.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We observed that 555 MBq and 740 MBq doses of I-131 were obtained high cure rates in patients with TNG. While nodule diameter and radioiodine dose are important factors for treatment efficacy, age, gender, underlying etiology and antithyroid drugs do not affect the outcome of RIT.

Keywords: Hyperthyroidism, nodular goiter, iodine 131


Hatice Şakı, Arzu Cengiz, Yakup Yürekli. Effectiveness of Radioiodine Treatment for Toxic Nodular Goiter. . 2015; 24(3): 0-0

Sorumlu Yazar: Arzu Cengiz, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar