Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Metformin İntoksikasyonuna Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu sunumu
Acute Renal Failure Due To Metformin Intoxication: Case report
Çelebi Kocaoğlu, Ahmet Özel

Makale Özeti

2.
Ciddi Amitriptilin Zehirlenmesi Olan Hastada Hemodiyafiltrasyon Uygulaması
Hemodiafiltration in a Patient with Severe Amitriptyline Intoxication
Ülkü Sabuncu, Ruslan Abdullayev, Hatice Selcuk Kusderci, Mehmet Duran, Abuzer Güler

Makale Özeti

3.
Erken Apne Testi Yapmanın Organ Bağışı Üzerine Etkisi Var mı?
The effects of early apnea testing on the organ donation
Ayşe Güsün Halitoğlu, Mukaddes Saba Saygılı, Ahmat Kaya, Mehmet Tercan

Makale Özeti

4.
Majör Cerrahi Hastalarında Eritrosit Transfüzyonunun Venöz Oksimetri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Effects of Erythrocyte Transfusion Using Central Venous Oximetry in Major Surgery Patients
Emil Gasimov, Ahmet Kemalettin Koltka, Nükhet Sivrikoz, Ali Emre Çamcı

Makale Özeti

5.
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Çoklu İlaç Dirençli Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi
The Impact Of Extensively Drug-Resistant Bacterial Infections On Mortality In Critically Ill Surgical Patients
Helin Şahintürk, Aycan Özdemirkan, Fatma Kılıç, Onur Özalp, Hande Arslan, Pınar Zeyneloğlu, Arash Pirat

Makale Özeti

6.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae ve Acinetobacter baumannnii Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
Antibiotic Susceptibilities of Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Patients in the Pediatric Intensive Care Unit
Adem Dursun, Serkan Özsoylu, Hüseyin Kılıç, Ayşegül Ulu Kılıç, Başak Nur Akyıldız

Makale Özeti

7.
ARDS ilişkili hemofagositik sendrom
ARDS Associated Hemophagocytic Syndrome
Yılmaz Karaduman, Fatih Doğu Geyik, Banu Eler Çevik, Serkan Uçkun

Makale Özeti

8.
Mantar Zehirlenmesinde Erken Başlangıçlı Muskarinik Bulgular ve Sendromik Sınıflandırma
Early Stage Muscarinic Findings and Syndromic Classification in Wild Mushroom Poisoning
Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Ertuğrul Kaya, Ilgaz Akata, Ülkü Ceren Köksoy, Filiz Tüzüner

Makale Özeti

9.
Yoğun Bakımda İntoksikasyonlar; Glasgow Koma Skoruna Göre Maliyet ve Yatak İşgali
Intoxications in Intensive Care; Cost and Bed Occupancy According to Glasgow Coma Scale
Sedat Saylan, Bilal Şengü, Gülgün Elif Akçalı, Verda Dinar Tuna, Engin Ertürk

Makale Özeti

10.
Yüz Nakli Yapılan Hastanın Yoğun Bakım Sürecindeki Hemşirelik Bakımı: Vaka Raporu
Nursing Care for Patient Who Underwent Face Transplant During Intensive Care: A Case Report
Emine Kol, Emine İlaslan, Nefise Aslan, Fatma Kurt, Özlenen Özkan, Ömer Özkan

Makale Özeti

11.
Akut Böbrek Hasarında NGAL ile Mortalite İlişkisi
Relationship Between NGAL and Mortality in Acute Kidney Injury
Selda Kayaaltı, Ömer Kayaaltı, Bekir Hakan Aksebzeci

Makale Özeti

12.
Yoğun Bakım Ünitemizde Perkütan Yöntemle Açılan Trakeostomi Olgularının Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Percutaneous Tracheostomi Cases in Intensive Care Unit
Derya Karasu, Canan Yılmaz, Çağdaş Baytar, Gülsen Korfalı

Makale Özeti

13.
Paraplejik hastada spontan mesane rüptürü ve ürosepsis
Spontanous urinary bladder rupture and urosepsis in patient with paraplegia
Zeynep Özkan, Ahmet Bozdağ, Ayşe Nur Gönen, Türkkan Öztürk Kaygusuz, Tarık Çiçek, Mustafa Kahraman, Zafer Gündoğdu, Pınar Gündoğan Bozdağ

Makale Özeti

14.
Nozokomiyal meninjit gelişen beyin cerrahisi yoğun bakım hastalarında kortikosteroid kullanımının prognoz üzerine etkisi: Retrospektif tanımlayıcı çalışma
The effects of corticosteroid use on prognosis of patients with nosocomial meningitis in neurosurgical intensive care unit: A retrospective descriptive study
Eren Fatma Akçıl, Özlem Korkmaz Dilmen, Aybike Onur Gönen, Hayriye Ertem Vehid, Yusuf Tunalı

Makale Özeti

15.
Masif Pulmoner Tromboembolide Hangi Hastaya, Hangi Dozda Trombolitik Tedavi Uygulanmalı? İki Olgu Sunumu
Which Thrombolytic Dose Should be Given to Which Patients with Massive Pulmonary Thromboembolism? Two Cases Report
Behiye Deniz Kosovalı, Asiye Yavuz, Fatma İrem Yeşiler, Ahmet Eskiocak, Mustafa Kemal Bayar

Makale Özeti