Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Tip 2 neovaskülarizasyonun nadir bir sebebi: Unilateral retina pigment epitel disgenezisi
A rare cause of type 2 neovascularization: Unilateral retinal pigment epithelium dysgenesis
Berrak Şekeryapan Gediz
Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Behçet Üveiti: Tanı ve tedavide güncel yaklaşım
Behçet Uveitis: Current diagnostic and therapeutic approach
PINAR CAKAR OZDAL
Sayfa 0
Makale Özeti

3.
COVID-19 Pandemic and Ophthalmologists
Joob Beuy, Viroj Wiwanitkit
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Dry eye disease after cataract surgery: Study of its determinants and risk factors.
Pragati Garg, Aditi Gupta, Nishi Tandon, Priyanka Raj
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
İki Mukopolisakkaridozlu Olguda İn Vivo Konfokal Mikroskopi ve Ön Segment Optik Koherens Tomografi Bulguları
In Vivo Confocal Microscopy and Anterior Segment Optical Coherence Tomography Findings in Two Cases with Mucopolysaccharidoses
Yalcın Karakucuk, Banu Bozkurt, Merve Sahin, Süleyman Okudan
Sayfa 0
Makale Özeti

6.
Optik diskin situs inversusu ile birliktelik gösteren fovea plana olgusunda multimodal görüntüleme
Multimodal imaging in a case of fovea plana associated with situs inversus of the optic disc
Berrak Şekeryapan Gediz, Mehmet Ali Şekeroğlu
Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Parasantral akut orta makulopati
Paracentral acute middle maculopathy
Pelin Kıyat, Cumali Değirmenci, Serhad Nalçacı, Filiz Afrashi, Cezmi Akkin
Sayfa 0
Makale Özeti

8.
Anti-VEGF Tedavi Uygulanan Diyabetik Maküler Ödemli Hastalarda Sonuç Görme Keskinliği İle Optik Koherens Tomografi Bulguları Arasındaki İlişki
Relationship Between Final Visual Acuity and Optical Coherence Tomography Findings in Patients with Diabetic Macular Edema Undergoing Anti-VEGF Therapy
Seher Eraslan, Özlem Yıldırım, Özer Dursun, Erdem Dinç, Gülhan Orekici Temel
Sayfa 0
Makale Özeti

9.
İnfantil, parsiyel akomodatif ve akomodatif ezotropyalı olguların ailelerinde şaşılık prevelansı ve hereditenin rolü
The role of heredity and the prevalence of strabismus in families with accommodative, partial accommodative, and infantile esotropia
Fatma Corak Eroglu, Sibel Oto, Feride Iffet Sahin, Yunus Terzi, Ozge Ozer Kaya, Mustafa Agah Tekindal
Sayfa 0
Makale Özeti

10.
Penetran keratoplasti sonrası gelişen mikrobiyal keratitlerin erken ve geç postoperatif döneme göre dağılımı
Distribution of microbial keratitis after penetrating keratoplasty according to early and late post-operative periods
Onur Özalp, Eray Atalay, Zülfiye Köktaş, Nilgün Yıldırım
Sayfa 0
Makale Özeti

11.
Graves oftalmopatide proptozisin koroid kalınlığı üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of proptosis on choroidal thickness in Graves' ophthalmopathy
Gamze Yıldırım, Esra Şahlı, Mehmet Numan Alp
Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makulanın Optik Koherens Tomografi Anjiografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of the Optic Disc and Macula in Healthy Children Using Optical Coherence Tomography Angiography
Erel İçel, Hayati Yılmaz, Turgay Uçak, Nurdan Gamze Taşlı, Adem Uğurlu, Yücel Karakurt
Sayfa 0
Makale Özeti

13.
Keratokonus Hastalarına Uygulanan Standart Kollajen Çapraz Bağlama Tedavisinin Beş Yıllık Uzun Dönem Sonuçları
Five-Year Long-Term Results of Standard Collagen Cross-Linking Therapy in Patients With Keratoconus
Yelda Yıldız Taşcı, Guzin Taslipinar, Demet Eyidoğan, Özge Saraç, Nurullah Cagil
Sayfa 0
Makale Özeti

14.
Anne karnında katarakt tanısı konması ve takibi
Intrauterine cataract diagnosis and follow up
Sevinç Aksay, Ibrahim Bildirici, Cemile Banu Cosar, Yasemin Alanay, Engin Ciğercioğulları
Sayfa 0
Makale Özeti

15.
İyot İle İlişkili Retinopati: Olgu Sunumu
Iodate Induced Retinopathy: Case Report
Sabiha Güngör Kobat, Fatih Cem Gül, Burak Turgut
Sayfa 0
Makale Özeti

16.
The association of genetic polymorphisms in estrogen receptor genes with the ocular disease: A meta-analysis
Zulvikar Syambani Ulhaq
Sayfa 0
Makale Özeti

17.
İndosiyanin yeşil anjiyografi ile gözlenen beyaz nokta benzeri koroid tutulumu ile seyreden tek taraflı akut maküler toksoplazma koryoretiniti
Unilateral acute macular toxoplasmic chorioretinitis associated with indocyanine green angiography proven white-dot like choroidal involvement
Şefik Can İpek, Pınar Çakar Özdal, Salih Kavukçu, Ali Osman Saatci
Sayfa 0
Makale Özeti

18.
Keratokonusta Kontakt Lens Tedavisine Güncel Bakış
Update On Contact Lens Treatment of Keratoconus
Tomris Şengör, Sevda Aydın Kurna
Sayfa 0
Makale Özeti

19.
Akraba Evliliği Olan Ailede Kız Çocuklarında X'e Bağlı Retinoskizis: Nadir Bir Entite
X-Linked Retinoschisis In Females In A Consanguineous Family: A Rare Entity
Mehmet Onen, Kursad Zor, Erkut Küçük, Gamze Yıldrım
Sayfa 0
Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP YANıTLAMA
20.
Reply to the editor
Banu Bozkurt, Sait Eğrilmez, Tomris Şengör, Özlem Yıldırım, Murat İrkeç
Sayfa 
Makale Özeti