Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Tasarlanmış pupil ışık yanıtını karakterize edebilen özel yapım bir pupillometri sistemi
A custom-made pupillometer system for characterizing task-evoked pupillary light response
Nefati Kiylioglu, Mahmut Alp Kilic, Tolga Kocaturk, Seyhan Bahar Ozkan, Mehmet Bilgen

Makale Özeti

2.
Ailevi Eksudatif Vitreoretinopatili Bir Olgu ve Aile İncelemesi
A Familial Exudative Retinopathy Case and Family Analysis
Hazan Gül Kahraman, Feray Koç, Nazife Sefi Yurdakul

Makale Özeti

3.
Penetran Keratoplasti Yapılan Keratokonuslu Gözlerin Biyomenkanik Özellikleri
Corneal Biomechanical Properties Of Keratoconic Eyes Following Penetrating Keratoplasty
Hamidu Gobeka, Özlem Barut Selver, Melis Palamar Onay, Sait Eğrilmez, Ayşe Yağcı

Makale Özeti

4.
Uzun Süreli Yumuşak Kontakt Lens Kullanımı Kornea ve Ön Kamara Ölçümlerini Etkiler mi?
Does long term soft contact lens wear affect corneal and anterior chamber parameters?
Cemal Çavdarlı, Pınar Topçu Yılmaz

Makale Özeti

5.
Progresif Keratokonus Hastalarında Kollajen Çapraz Bağlama Sonrası Kornea Biyomekaniğindeki Değişimlerin Oküler Cevap Analizörü İle Değerlendirilmesi
Evaluation of Corneal Biomechanical Changes After Collagen Crosslinking in Patients with Progressive Keratoconus by Ocular Response Analyzer
Raciha Beril Küçümen, Berna Şahan, Canan Aslı Yıldırım, Ferda Çiftçi

Makale Özeti

6.
Koryoidal neovaskülar membran gelişen sempatik oftalmili olguda sistemik tedaviye ilave intravitreal aflibersept uygulaması
Intravitreal aflibercept administration in addition to ongoing systemic therapy in a case with sympathetic ophthalmia related choroidal neovascular membrane
Ali Osman Saatci, Ziya Ayhan, Şefik Can İpek, Meltem Söylev Bajin

Makale Özeti

7.
Fovea ve Optik Diskin Anatomik Pozisyonu Glokomda Optik Koherens Tomografi Sonuçlarını Etkiler mi ?
Is there any affect of the foveal position relative to the optic disc on Optical Coherence Tomography Measurements in Glaucoma ?
Zerrin Tuncer, Mitat Altuğ

Makale Özeti

8.
Nörosarkoidoz ile İlişkili Optik Nöropati ve Maküler İskemi: Olgu Sunumu
Optic Neuropathy and Macular Ischemia Associated with Neurosarcoidosis: A Case Report
Burak Tanyıldız, Gizem Doğan, Nilüfer Zorlutuna Kaymak, Mehmet Engin Tezcan, Ahmet Kasım Kılıç, Sevda Şener Cömert, Aysu Karatay Arsan

Makale Özeti

9.
Optical coherence tomography angiography in glaucoma
Gabor Hollo

Makale Özeti

10.
Guillain-Barré Sendromunu ile olası ilişkili papilloflebit olgusu
Possible association of papillophlebitis with Guillain-Barré Syndrome: Case report
Müge Çoban Karataş, Merih Soylu

Makale Özeti

11.
Retina Pigment Epiteli Hücre Kültürüne Anti-VEGF İlaçların Etkilerinin Değerlendirilmesi
The Effects of Anti-VEGF Drugs on Retinal Pigment Epithelial Cell Culture
Mustafa Şahiner, Dilek Bahar, Ayşe Öner, Zeynep Burçin Gönen, Metin Ünlü, Duygu Gülmez Sevim, Çağatay Karaca, Galip Ertuğrul Mirza

Makale Özeti

12.
Pregabalin ile İntihar Girişimi Sonrasında Gelişen Bilateral Seröz Makula Dekolmanı
Bilateral Serous Macular Detachment After Attempted Suicide with Pregabalin
Burak Tanyıldız, Baran Kandemir, Mehmet Serhat Mangan, Aise Tangılntız, Eren Göktaş, Şaban Şimşek

Makale Özeti

13.
ETROP kriterlerinin dışında yer alan bir bebeğin tedavisinde binoküler indirek oftalmoskop ve non-kontak geniş açılı görüntüleme sistemi Optos`un kullanılması
Binocular indirect ophthalmoscopy complements non-contact wide-field imaging with Optos to treat a baby outside ETROP guidelines
Özdemir Özdemir, Chetan Kantibhai Patel

Makale Özeti

14.
Harada-Ito Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Klinik Özellikler ve Cerrahi Sonuçlar
Clinical Features and Surgical Results in Harada-Ito Surgery Patients
Önder Ayyıldız, Fatih Mehmet Mutlu, Murat Küçükevcilioğlu, Gökçen Gökçe, Halil İbrahim Altınsoy

Makale Özeti

15.
Sıvı sıcaklığının Kornea Endotel-Descemet Membranı Rulo formasyonu üzerine etkisi var mıdır? İn vitro çalışma
Does fluid temperature have any effect on Cornea Endothelium-Descement Membrane Scroll Formation? An in vitro study
Yusuf Koçluk, Emine Alyamaç Sukgen, Selim Cevher

Makale Özeti

16.
Psödoeksfolyatif Glokom, Primer Kapalı Açılı Glokom ve Sağlıklı Gözlerde Ön Segment Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Anterior Segment Parameters in Pseudoexfoliative Glaucoma, Primary Angle Closure Glaucoma and Healthy Eyes
Nilgün Özkan Aksoy, Burçin Çakır, Emine Doğan, Gürsoy Alagöz

Makale Özeti

17.
Türk populasyonunda yaşa bağlı makula dejenerasyonunun refraktif kusur, sosyodemografik özellikler ve biyokimyasal değişkenler ile ilişkisinin incelenmesi
Investigation of age related macular degeneration with refractive error, sociodemographic features and biochemical variables in aTurkish population
Öznur Gürbüz Yurtseven, Sibel Aksoy, Aysu Karatay Arsan, Yelda Buyru Özkurt, Hatice Kübra Kökçen

Makale Özeti

18.
Pakikoroid Neovaskülopatide Multimodal Görüntüleme: Olgu Sunumu
Multimodal Imaging in Pachychoroid Neovasculopathy: Case Report
Özlem Biçer, Figen Batıoğlu, Sibel Demirel, Emin Özmert

Makale Özeti

19.
Türkiye’ de Yaş Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Anti-VEBF tedavinin Gerçek Yaşam Sonuçları: Çok Merkezli Bir Çalışma, Bosphorus Retina Çalışma Grubu, Rapor 1
Real World Evidence of Anti-VEGF Treatment for Neovascular Age-Related Macular Degeneration in Turkey: A Multicenter Retrospective Study, Bosphorus Retina Study Group Report No: 1
Abdullah Özkaya, Levent Karabaş, Selim Bolukbasi, Mehmet Demir, Mehmet Erdogan, Havva Kaldirim, Ismail Umut Onur, Ozen Osmanbasoglu, Mne Ozturk

Makale Özeti

20.
Santrali tutmayan diyabetik makula ödeminde sarı dalga boyu mikropulse lazer uygulamasının kısa dönem etkinliği: Ön çalışma sonuçları
Short – term efficacy of micropulse yellow laser in non – center involving diabetic macular edema: Preliminary results
Mehmet Fatih Kağan Değirmenci, Sibel Demirel, Figen Batıoğlu, Emin Özmert

Makale Özeti

21.
Psödoeksfoliasyon sendromu ve psödoeksfoliasyon glokomu bulunan bir Türk popülasyonunda LOXL1'in üç tek nükleotid polimorfizmi
Three single nucleotide polymorphisms of the LOXL1 in a Turkish population with pseudoexfoliation syndrome and pseudoexfoliation glaucoma.
Yetkin Yaz, Nilgün Yıldırım, Yasemin Aydın Yaz, Oğuz Çilingir, Zafer Yüksel, Fezan Mutlu

Makale Özeti

22.
Çiğ et tüketimi ilişkili Toxocara Nöroretiniti
Toxocara neuroretinitis related with raw-meat consumption
Irmak Karaca, Jale Menteş, Serhad Nalçacı

Makale Özeti